การเผชิญหน้ากับการสูญพันธุ์ และการปกป้องวิถีชีวิต (Thai)

วีดีทัศน์เรื่องนี้เป็นผลงานร่วมกันระหว่างองค์กร Life Mosiac และกลุ่มผู้นำชนเผ่าพื้นเมือง ทีมผู้สร้างวีดีทัศน์ และคณะที่ปรึกษาชนเผ่าพื้นเมืองจากแอฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา และโปลินีเซีย บอกเล่าเรื่องราวภัยคุกคามที่มีต่อความหลากหลายทางชีวภาพ เหตุฉุกเฉินต่างๆที่กระทบต่อสภาพภูมิอากาศ และการทำลายความหลากหลายทางวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เรื่องราวที่เชื่อมโยงระหว่างกันต่อการสูญเสียซึ่งกำลังคุกคามต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์โลก เราได้ทราบข่าวจากแกนนำชนผ่าพื้นเมืองทั่วโลกกำลังเริ่มดำเนินการขับเคลื่อนและเป็นแกนนำในการพัฒนาแนวทางแก้ไขเพื่อรับมือกับวิกฤติต่างๆเหล่านี้ และดำเนินการเรียกร้องให้ทุกคนแสวงหาหนทางสู่อนาคตที่คืนความอุดมสมบูรณ์ และเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการขับเคลื่อนกิจกรรมร่วมกันเพื่อปกป้องชีวิตบนโลกนี้ วีดีทัศน์เรื่องนี้ออกแบบมาสำหรับผู้ชมที่เป็นชนเผ่าพื้นเมือง และเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสำหรับแกนนำในชุมชน ครู อาจารย์ และนักเคลื่อนไหวกิจกรรมเกี่ยวกับความหลากหลายทางชีวภาพ และเราหวังว่าการสร้างเครื่องมือชุดนี้ จะช่วยหนุนเสริมให้ชุมชนต่างๆ ที่จะกลายเป็นแหล่งเชื่อมโยงองค์ความรู้สู่บริบทระดับโลกในการรักษา ดำรงไว้ และส่งเสริม ความหลากหลายและฟื้นฟูวัฒนธรรม และดินแดนของพวกเขาได้© 2024 Copyright LifeMosaic
LifeMosaic is a Not for Profit Company Limited by Guarantee (Registered company number: SC300597) and a Charity Registered in Scotland (Scottish Charity number: SC040573)